Недела на женското здравје – сексуалното и репродуктивното здравје во нашата држава сè уште се табу тема

Оваа недела во организација на Македонското здружение на гинеколози и опстетричари-МАГО иницирана од соработката со светската невладина организација Amaze, се