Аутизмот се лекува

Последниве 10 години забележително се зголемува бројот на двете појави: бројот на млади брачни двојки со појава на стерилитет и